STRUKTURA WŁASNOŚCI

Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie  jest jednostką budżetową, której gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Przedszkole nie posiada osobowości prawnej. Jako jednostka samorządu terytorialnego jest własnością Gminy Olsztyn, która dysponuje jej majątkiem. Dyrektor przedszkola sprawuje trwały zarząd nieruchomością gminy. Przedszkole jest utrzymywane ze środków organu prowadzącego, dlatego podstawę jego gospodarki finansowej stanowi roczny plan finansowy. Przedszkole prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową. Za dyscyplinę budżetową odpowiada dyrektor przedszkola.

STRUKTURA ORGANIZACJI

Liczba miejsc: 66

Liczba oddziałów: 3

Edukacja, wychowanie i opieka nad dziećmi w każdym oddziale powierzona jest dwóm nauczycielkom, pracującym zmianowo. W pracy opiekuńczo - wychowawczej nauczycielkę wspiera woźna oddziałowa.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy przedszkola, opracowany przez dyrektora, zaopiniowany przez organ nadzoru pedagogicznego i zatwierdzony przez organ prowadzący. 

Godziny pracy przedszkola: 6.30 - 16.30.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia.

 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA