Back to Top

Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie

Rejestry, ewidencje i archiwa

Kategoria: Informacja publicznaOpublikowano: poniedziałek, 23, maj 2016 19:57Administrator
Odsłony: 412

W przedszkolu prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa:

 

REJESTRY:

Rejestr zarządzeń dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie.

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.

Rejestr umów z rodzicami o korzystanie z usług przedszkola.

Rejestr informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Rejestr zaświadczeń nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie, którzy w toku postepowania kwalifikacyjnego otrzymali stopień nauczyciela kontraktowego.

Rejestr badań okresowych pracowników..

Rejestr szkoleń  BHP pracowników.

Rejestr wypadków wychowanków.

Rejestr wypadków przy pracy.

Rejestr chorób zawodowych.

 

EWIDENCJE:

Ewidencja finansowo-księgowa.

Ewidencja druków ścisłego zarachowania.

Ewidencja pieczęci.

Ewidencja czasu pracy pracowników.

Ewidencja wychowanków.

Ewidencja urlopów.

Ewidencja wyposażenia i środków trwałych.

Ewidencja wyposażenia w odzież i obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej.

 

ARCHIWA:

Archiwum  Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie, funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Dokumenty archiwalne są zlokalizowane w pomieszczeniach Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie oraz udostępniane zgodnie z instrukcją składnicy akt na terenie przedszkola osobom upoważnionym, na ich wniosek. Dokumenty archiwalne zawierają akta wynikające ze stosunku pracy oraz działalności finansowo-księgowej i pedagogicznej placówki. Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki informacje publiczne zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Informacje zawierające chronione dane osobowe udostępniane są po ich uprzednim zanonimizowaniu.

Zasady uzyskiwania informacji publicznej

Kategoria: Informacja publicznaOpublikowano: poniedziałek, 23, maj 2016 17:44Administrator
Odsłony: 388

DOSTĘP DO INFORMACJI

Zasady udostępniania informacji obywatelom określa ustawa o dostępie informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2058).

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Uprawnia ono do:

 1. Uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 2. Wglądu do dokumentów urzędowych,
 3. Dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnego wyboru.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej. Podlega ono ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Udostępnienie informacji publicznych następuje poprzez: ogłoszenia informacji publicznych, w tym dokumentów, w Biuletynie Informacji Publicznej. Może być również udostępniona w drodze wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.

 

INFORMACJE NIEDOSTĘPNE W BIP

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej informujemy o procedurze dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie:

Art. 10.

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
 2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. 

Art. 13.

 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Art. 14.

 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. 
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Art. 15.

 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej