W przedszkolu prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa:

 

REJESTRY:

Rejestr zarządzeń dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie.

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.

Rejestr umów z rodzicami o korzystanie z usług przedszkola.

Rejestr informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Rejestr zaświadczeń nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie, którzy w toku postepowania kwalifikacyjnego otrzymali stopień nauczyciela kontraktowego.

Rejestr badań okresowych pracowników..

Rejestr szkoleń  BHP pracowników.

Rejestr wypadków wychowanków.

Rejestr wypadków przy pracy.

Rejestr chorób zawodowych.

 

EWIDENCJE:

Ewidencja finansowo-księgowa.

Ewidencja druków ścisłego zarachowania.

Ewidencja pieczęci.

Ewidencja czasu pracy pracowników.

Ewidencja wychowanków.

Ewidencja urlopów.

Ewidencja wyposażenia i środków trwałych.

Ewidencja wyposażenia w odzież i obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej.

 

ARCHIWA:

Archiwum  Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie, funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Dokumenty archiwalne są zlokalizowane w pomieszczeniach Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie oraz udostępniane zgodnie z instrukcją składnicy akt na terenie przedszkola osobom upoważnionym, na ich wniosek. Dokumenty archiwalne zawierają akta wynikające ze stosunku pracy oraz działalności finansowo-księgowej i pedagogicznej placówki. Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki informacje publiczne zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Informacje zawierające chronione dane osobowe udostępniane są po ich uprzednim zanonimizowaniu.