Organami Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie są:

1. Dyrektor przedszkola
2. Rada pedagogiczna
3. Rada Rodziców

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

 Zapisy w § 20 Statutu Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie

Regulamin Rady Rodziców