USŁUGI I OPŁATY W PRZEDSZKOLU: INFORMACJA DLA RODZICÓW

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  http://www.przedszkole3.olsztyn.pl/dla-rodzicow?id=33

 

I.  SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Zagadnienia związane z przyjmowaniem interesantów i załatwianiem spraw regulują w szczególności przepisy:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 4. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Główne zasady załatwiania spraw:

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami.
 2. Terminowo, bez zbędnej zwłoki.
 3. Przy zachowaniu prawa strony do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
 4. Przy podejmowaniu wszelkich działań niezbędnych dla prawidłowego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonego postępowania.
 5. Sprawy są załatwiane w formie pisemnej.

Istotnym warunkiem załatwiania sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie załatwia sprawę niezwłocznie, jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie jest wymagane zebranie dodatkowych danych, wyjaśnień lub dowodów.

Sprawy są załatwiane najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia pisma wraz z dokumentami, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (z wyłączeniem przepisów określających inne terminy na załatwienie sprawy). Dotyczy to zarówno spraw załatwianych w drodze decyzji administracyjnych, jak również innych spraw związanych z zakresem działania Przedszkola.

W przypadkach przekroczenia ustalonych terminów dla załatwienia określonej sprawy zawiadamia się zainteresowanego o spodziewanym przekroczeniu terminu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Pisma można składać na kilka sposobów:

Wnoszone na piśmie należy przesłać pod adres Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Opolska 28, 10-626 Olsztyn

Pisma można również przesłać:

 1. Faksem pod nr: 89 5331138
 2. Pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie e-PUAP (wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl)

Interesanci zgłaszający się osobiście przyjmowani są w siedzibie Przedszkola (ul. Opolska 28) w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30

Przedszkole nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z ww. artykułem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać, co najmniej wskazanie:

 1. Osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko).
 2. Adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu).
 3. Przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

II. OGŁOSZENIA O NABORZE KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKA 

Brak naboru

III. PRZETARGI

Brak przetargów