Nauczyciele -  obsada i zadania realizowane na stanowisku pracy

Rok szkolny 2019/2020

Grupa I (różowa) - Ewelina Grześkiewicz, Jolanta Abłam

Grupa II (żółta) - Aldona Kurkul, Aldona Połujańska,

Grupa III (zielona) -  Marta Ciszyńska, Anna Jurga-Wolak

Psycholog - barbara Kułakowska - Szczepanek

Język angielski - Renata Markowicz

Logopedia - Małgorzata Lewczyk

Terapia pedagogiczna - Aldona Kurkul, Marta Ciszyńska

Zajęcia wspierające uzdolnienia - Anna Jurga - Wolak

Katecheta - Małgorzata Stypułkowska

 

Podstawa prawna: Karta Nauczyciela

I. CZAS PRACY (art. 42)

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień.
2. W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować:
a. zajęcia wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z wychowankami, albo na ich rzecz w wymiarze: 25 lub 22 godziny tygodniowo – w zależności od grupy wiekowej dzieci
b. inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola,
c. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
3. Nauczycielka organizuje swoją pracę zgodnie z niniejszym zakresem czynności, ściśle przestrzega obowiązujących przepisów prawnych i sumiennie wykonuje zadania planowe oraz polecenia przełożonych.
4. Nauczycielka zastępuje nieobecną nauczycielkę zgodnie z ustaleniami dyrektora lub nauczyciela zastępującego dyrektora w czasie jego nieobecności. W okresie zastępstwa wykonuje wszystkie czynności przewidziane na stanowisku pracownika zastępowanego.

II. ZADANIA NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA:

1. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
2. Prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego oraz innymi programami wspierającymi rozwój dziecka, odpowiadając za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.