PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA:

1. Akt założycielski

2. Statut przedszkola

3. Inne akty prawne

Przedszkola Miejskie nr 3 w Olsztynie jest jednostką budżetową, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa oświatowego, powszechnie obowiązującego oraz wewnątrzprzedszkolnego. Dzialalność Przedszkola określają również przepisy przyjete w drodze porozumien zawartych z organiami administracji rządowej i samorządowej.

Siedzibą Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie jest budynek mieszczący sie przy ul. Opolskiej 28.

Organem prowadzącym jest Gmina Olsztyn.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

 

KONTROLE 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w latach 2013-2018

Wyniki kontroli finnsowej przeprowadzonej w roku 2018

Raport z ewaluacji zewnętrznej   

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW  -  na stronie www Przedszkola