Back to Top

Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie

Ogłoszenia

Kategoria: Dane podstawoweOpublikowano: poniedziałek, 08 grudzień 2014 13:15
Odsłony: 10290

USŁUGI I OPŁATY W PRZEDSZKOLU: INFORMACJA DLA RODZICÓW

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  http://www.przedszkole3.olsztyn.pl/dla-rodzicow?id=33

 

I.  SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Zagadnienia związane z przyjmowaniem interesantów i załatwianiem spraw regulują w szczególności przepisy:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 4. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Główne zasady załatwiania spraw:

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami.
 2. Terminowo, bez zbędnej zwłoki.
 3. Przy zachowaniu prawa strony do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
 4. Przy podejmowaniu wszelkich działań niezbędnych dla prawidłowego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonego postępowania.
 5. Sprawy są załatwiane w formie pisemnej.

Istotnym warunkiem załatwiania sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie załatwia sprawę niezwłocznie, jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie jest wymagane zebranie dodatkowych danych, wyjaśnień lub dowodów.

Sprawy są załatwiane najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia pisma wraz z dokumentami, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (z wyłączeniem przepisów określających inne terminy na załatwienie sprawy). Dotyczy to zarówno spraw załatwianych w drodze decyzji administracyjnych, jak również innych spraw związanych z zakresem działania Przedszkola.

W przypadkach przekroczenia ustalonych terminów dla załatwienia określonej sprawy zawiadamia się zainteresowanego o spodziewanym przekroczeniu terminu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Pisma można składać na kilka sposobów:

Wnoszone na piśmie należy przesłać pod adres Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Opolska 28, 10-626 Olsztyn

Pisma można również przesłać:

 1. Faksem pod nr: 89 5331138
 2. Pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie e-PUAP (wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl)

Interesanci zgłaszający się osobiście przyjmowani są w siedzibie Przedszkola (ul. Opolska 28) w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30

Przedszkole nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z ww. artykułem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać, co najmniej wskazanie:

 1. Osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko).
 2. Adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu).
 3. Przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

II. OGŁOSZENIA O NABORZE KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKA 

Brak naboru

III. PRZETARGI

Brak przetargów

Dokumenty

Kategoria: Dane podstawoweOpublikowano: poniedziałek, 08 grudzień 2014 13:14
Odsłony: 1317

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA:

1. Akt założycielski

2. Statut przedszkola

3. Inne akty prawne

Przedszkola Miejskie nr 3 w Olsztynie jest jednostką budżetową, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa oświatowego, powszechnie obowiązującego oraz wewnątrzprzedszkolnego. Dzialalność Przedszkola określają również przepisy przyjete w drodze porozumien zawartych z organiami administracji rządowej i samorządowej.

Siedzibą Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie jest budynek mieszczący sie przy ul. Opolskiej 28.

Organem prowadzącym jest Gmina Olsztyn.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

 

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie finansowe (bilans) za rok 2018 - załączniki:

Bilans jednostki - str. 1 - załącznik nr 1

Bilans jednostki - str. 2 - załącznik nr 1

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - str. 1 - załącznik nr 2

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - str. 2 - załącznik nr 2

Rachunek zysków i strat - str. 1 - załącznik nr 3

Rachunek zysków i strat - str. 2 - załącznik nr 3

Informacja dodatkowa - załącznik nr 4

Informacja dodatkowa - załącznik nr 9

Informacja dodatkowa - załącznik nr 9a

Informacja dodatkowa - załącznik nr 9b

Informacja dodatkowa - załącznik nr 9c

Informacja dodatkowa - załacznik nr 9d

Informacja dodatkowa - załącznik nr 22

Informacja dodatkowa - załącznik nr 28

 

Sprawozdanie finansowe (bilans) za rok 2019 ( załączniki):

Bilans - sprawozdanie finansowe 2019 ( załączniki)

KONTROLE 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w latach 2013-2018

Wyniki kontroli finnsowej przeprowadzonej w roku 2018

Raport z ewaluacji zewnętrznej   

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW  -  na stronie www Przedszkola

Lokalizacja

Kategoria: Dane podstawoweOpublikowano: poniedziałek, 08 grudzień 2014 13:13
Odsłony: 699

Olsztyn, Osiedle Mazurskie, ul. Opolska 28

Nasze dane kontaktowe:

Kategoria: Dane podstawoweOpublikowano: poniedziałek, 08 grudzień 2014 13:12
Odsłony: 743

 

Nazwa

Przedszkole Miejskie nr 3

Miasto

10-626 Olsztyn

Ulica

Opolska 28

Telefon

(+48) 89 533 11 38

Fax

(+48) 89 533 11 38

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa

www.przedszkole3.olsztyn.pl

Dane podstawowe

Kategoria: Dane podstawoweOpublikowano: poniedziałek, 08 grudzień 2014 13:11
Odsłony: 8378

RODO - informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Olsztynie, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ("RODO")

Funkcjonowanie przedszkola opiera się na zasadach jednoosobowego kierownioctwa, służbowego podporzadkowania, podziału czynnosci i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. Organami przedszkola sa Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.

Podstawowa działalność przedszkola to praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza. Wspomagamy i ukierunkowujemy wszechstronny rozwój dziecka zgodnie, z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w przyjaznym środowisku społeczno - kulturowym oraz przyrodniczym. Kultywujemy tradycje rodzinne, regionalne i narodowe. Prowadzimy różnorodne pod względem formy i treści zajęcia edukacyjne. 

Nazwa gminy

Miasto Olsztyn

Rodzaj

gmina miejska

Województwo

warmińsko - mazurskie

Adres

ul. Opolska 28, 10-626 Olsztyn

Kontakt

(+48) 89 533 11 38

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa

www.przedszkole3.olsztyn.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

/Przedszkole3_Olsztyn/SkrytkaESP

NIP

739-30-84-195

Regon

000248071

RSPO

42485

Akt tworzący

Uchwała Nr XXI/307/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 28 grudnia 1999 r.

Struktura własności

Jednostka organizacyjna nie posiada osobowości prawnej. Nieruchomość i mienie są własnością Gminy M. Olsztyn. Gospodarka finansowa na zasadach jednostki budżetowej.

Majątek

Budynek: rok budowy - przed 1945; wartość: 128040,34 zł. Wartość pozostałego wyposażenia inwestyc. / przedmiotów nietrwałych: 88778,57 zł. Informacje o gruntach: nr działki - 44,45,46,47,48,49; obręb - 100; powierzchnia -  3072 m kw.

Budżet 

dochody: 103920 zł

wydatki:   959091 zł 

Informacje o zatrudnieniu

20 osób